Tiyatro yaşamın aynasıdır... Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >6 - TİYATRO >KONSERVATUAR
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Kilitli ForumGÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
terapist Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 01.Ocak.2007
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1803
  Alıntı terapist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ
    Gönderim Zamanı: 14.Ocak.2009 Saat 14:34

TYYATRO Okullary

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERY BÜNYELERYNDEKY SAHNE E?YTYMY

 

ANKARA ÜNYVERSYTESY DYL TARYH CO?RAFYA FAKÜLTESY TYYATRO BÖLÜMÜ

http://www.humanity.ankara.edu.tr/tiyatro_sayfasi.html

 

BEYKENT ÜNYVERSYTESY SAHNE VE GÖSTERY SANATLARI YÖNETYMY BÖLÜMÜ

www.beykent.edu.tr

  

BYLKENT ÜNYVERSYTESY MÜZYK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY

www.bilkent.edu.tr

 

ÇANAKKALE ONSEKYZ MART ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.gsf.comu.edu.tr

 

MALTEPE ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.maltepe.edu.tr

 

SÜLEYMAN DEMYREL ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.sdu.edu.tr

 

YAKIN DO?U ÜNYVERSYTESY SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY

www.neu.edu.tr

 

YEDYTEPE ÜNYVERSYTESY

www.yeditepe.edu.tr 

 

 

ANKARA ÜNYVERSYTESY DYL TARYH CO?RAFYA FAKÜLTESY TYYATRO BÖLÜMÜ

http://www.humanity.ankara.edu.tr/tiyatro_sayfasi.html

 

GENEL BYLGYLER:

Ülkemizde akademik düzeyde e?itim yapan ilk kurulu? olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi Tiyatro Bölümünün temeli 1958 yylynda bir Tiyatro Enstitüsünün kurulmasy ile atylmy?tyr. O yyllarda Muhsin Ertu?rul üniversitede tiyatro e?itiminin gere?i üzerinde duran yazylary ile kamuoyuna böyle bir giri?ime hazyrlamy?tyr. Prof. Dr. Yrfan ?ahinba?'yn giri?imleri ile tiyatroyu bir bilim daly olarak ele alan, bu konuda ara?tyrmalar yapan ve e?itim veren bir Tiyatro Enstitüsü kuruldu. Enstitünün ba?kany Prof.Dr. Bedrettin Tuncel, yardymcysy Prof.Dr. Yrfan ?ahinba? oldu. Enstitünün ilk asistanlary olarak önce Sevda ?ener, çok kysa bir süre sonra Özdemir Nutku kadroya alyndylar. Enstitü 1962 ders yyly sonunda, bir enstitü kapsamy içinde ders verilemeyece?i gerekçesiyle kapatyldy. 1964 yylynda Tiyatro Kürsüsü adi altynda yeniden e?itime ba?landy?ynda dört yyllyk bir e?itim uygulanyyor ve mezunlara üniversite diplomasi veriliyordu. Kursu Ba?kanly?yna Prof. Dr. Melehat Özgü getirildi. Tiyatro Kürsüsü 1981 yylynda yapylan yeni düzenlemeyle Tiyatro Bolumu adyny aldy.Sahne uygulamalarynda görülen geli?im ve ortaya çykan gereksinimler do?rultusunda, bir atylyma hazyr duruma gelen Tiyatro Bölümünde 1987-1988 ders yylyndan ba?layarak yeni bir uygulamaya geçildi. Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ve Tiyatro sanaty Anabilim Dallaryna, Tiyatro Sanaty Anabilim Daly ise Dramatik Yazarlyk ve Oyunculuk Sanaty Bilim Dallaryna ayryldy. Bölüme 1988-1989 ö?retim yylyndan ba?layarak ön kayytla ö?renci alynmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora a?amalarynda e?itim yapylmaktadyr.

 

BÖLÜM BA?KANI:Prof. Dr. Nurhan KARADA?

 

Ö?retim Üye ve elemanlary

 

Prof.Dr.Nurhan KARADA?

Doç.Dr.N.Selda ÖNDÜL

Ydr.Doç.Dr.Nedim YILDIZ

Ydr.Doç.Dr.Tülin SA?LAM

Ydr.Doç.Dr.Gülay?e ERKOÇ

Ydr.Doç.Dr.Levent SUNER

Ögr.Gör. Yasmin KALAÇ

Ögr.Gör.Dr.A.Kadir ÇEVYK

Ö?r.Gör. Banu Beliz GÜÇBYLMEZ

Ara?.Gör.A.Yasemin Erbulun SEZGY

Ara?.Gör.M.Elif TÜFEKÇY

 

Adres:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi

06100 Syhhiye/Ankara

Tel: (0312) 310 32 80 (pbx)

Fax: (0312) 310 57 13- 3093673

 

 

 

BEYKENT ÜNYVERSYTESY SAHNE VE GÖSTERY SANATLARI YÖNETYMY BÖLÜMÜ

www.beykent.edu.tr

 

Beykent Üniversitesi, sanatyn kendine özgü yapysyny kavrayan ve bunun ekonominin temel prensipleri çerçevesinde idari, mali, hukuksal ve yönetimsel enstrümanlaryn analitik i?leyi?iyle birle?tirebilen yeni bir tür idareci yeti?tirmek amacy ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sahne ve Gösteri Sanatlary Bölümünü kurmu?tur.

 

Bu programy bitiren ö?renciler tüm kamu ve özel sanat kurumlarynda,festival organizasyonlarynda, müze, galeri gibi sanat te?hir alanlarynda, sanat yayyn ve yapym sektöründe,sponsorluk kapsamynda sanat faaliyeti gösteren tüm kurulu?larda yönetici olarak çaly?ma olanaklaryna sahiptirler.

 

Yeni Kayyt (Merkezi Yerle?tirme) 06-15 Eylül 2004 

Yngilizce Seviye Belirleme Synavy 16 Eylül 2004 

BULET Synavy 18 Eylül 2004 

Kayyt Yen., Derslere Yazylym, Kayyt Don. 01-04 Ekim 2004 14-21 ?ubat 2005

Oryantasyon 30 Eylül - 02 Ekim 2004 

Ders Yyly Ba?langycy 04 Ekim 2004 21 ?ubat 2005

Ders De?i?tirme, Ekleme, Byrakma 18-19 Ekim 2004 07-08 Mart 2005

Ara Synav Dönemi 29 Kasym - 06 Aralyk 2004 11-18 Nisan 2005

Pusula ?enli?i, 2004  16-20 Mayys 2005

Derslerin Son Günü 14 Ocak 2005 03 Haziran 2005

Final Synavlary 24 Ocak - 04 ?ubat 2005 06-17 Haziran 2005

Synav De?erlendirme K. Toplantysy 07-09 ?ubat 2005 20-22 Haziran 2005

 

ADRES:

Beykent Üniversitesi Merkez Kampüsü

Beylikdüzü, Gürpynar E-5 Yol Ayrymy,

Beykent 34500,

Büyükçekmece, Ystanbul

Tel: (0212) 872 64 32 (PBX)

Faks: (0212) 872 24 89 (0212) 872 11 09

 

 

 

BYLKENT ÜNYVERSYTESY MÜZYK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY

www.bilkent.edu.tr

 

Tiyatro Bölümü

 

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün e?itimdeki hedefi; üst düzeyde yaratycy, yorumcu, e?itimci ve ara?tyrmacy sanatçylar yeti?tirmek, bu yolla ülkemizin tiyatro ya?antysyna yön ve düzen verilmesine katkyda bulunmaktyr.

 

1988-1989 ö?retim yylynda Devlet Sanatçysy Prof. Cüneyt Gökçer’in kuruculu?unda ve ba?kanly?ynda e?itime ba?layan ve 1992’de ilk mezunlaryny veren Tiyatro Bölümü’nde e?itim, tiyatro sanatynyn çok yönlülü?ü gözönüne alynarak kuramsal e?itim ve uygulamaly e?itimin birbirini destekleyip güçlendirmesi ilkesine dayanyr. Oyunculuk dalynda sürdürülen e?itime rejisörlük bran?ynyn eklenmesiyle bu dalda da nitelikli sanatçylaryn yeti?mesi sa?lanmaktadyr. Oyunculuk e?itimi 4, Rejisörlük e?itimi 5 yyldyr. Oyunculuk ve Rejisörlük Ana Sanat Dalynda iki yyllyk yükseklisans e?itimi de verilmektedir. Rejisörlük Ana Sanat Dalynyn ilk mezunlary Devlet Tiyatrolary bünyesinde oyun yönetmekte ve bölümümüzde ö?retim görevlisi olarak çaly?maktadyrlar.

 

Tiyatro Bölümü’nün gerçekle?tirmekte oldu?u, ilki 1993 yylynda yapylan Bilkent Üniversitesi Uluslararasy Tiyatro Bulu?masy’nyn amacy, yurtiçi ve yurtdy?ynda tiyatro e?itimi veren üniversitelerin tiyatro topluluklaryny bir araya getirerek, tiyatro sanaty yoluyla kültürlerarasy bir ileti?im zemini kurmaktyr. Bu etkinlik, genç dünya oyuncularynyn kültür, dü?ünce, esin ve sanatsal deneyimlerini payla?malary, oyunlaryny profesyonel bir ortamda tiyatroseverlere sunmalary için sürdürülmektedir.

 

Tiyatro Bölümü’nün uluslararasy ö?retim kadrosu, ba?arylaryyla tanynmy? “Sanatçy”lardan olu?maktadyr. Bir yandan e?itim devam ederken, di?er yandan da Prof. Cüneyt Gökçer’in Genel Sanat Yönetmenli?i’nde, etkinlik olarak hazyrlanan oyunlar yyl boyunca tiyatroseverlere sunulmaktadyr.

 

Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Tiyatro Rejisörlü?ü Ana Sanat Dallary için, her Eylül ayynda, iki a?amaly giri? synavlary yapmaktadyr. Yetenekli ve ba?aryly ö?rencilere e?itim bursu ve yurt bursu verilerek ö?renim deste?i sa?lanmaktadyr.

 

Mezunlarymyz, Devlet Tiyatrolary’nda, özel tiyatrolarda, ?ehir ve Belediye Tiyatrolary’nda, ayryca sinema ve televizyon kurulu?larynda cazip i? olanaklary bulmaktadyrlar.

 

 

  Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi, Üniversite'nin ilk üç fakültesinden biri olarak 1986 yylynda kuruldu. Fakülte, müzik ve sahne sanatlary alanlarynda uluslararasy standartlarda e?itim vermek üzere, ülkemizde fakülte düzeyinde kurulan ilk yüksekö?retim kurumudur.

 

Bilkent Üniversitesi'nin kurulu? amacy, "E?itim-ö?retim düzeyi, bilimsel ara?tyrma ve yayynlary, kültür ve sanat faaliyetleriyle, dünyanyn önde gelen e?itim, bilim, kültür ve sanat kurumlary arasynda seçkin bir yer almak"tyr. Bu ideal, Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi için de yol göstericidir.

 

Fakülte'nin bugün uluslararasy düzeyiyle tanynan e?itim-ö?retim birimleri, uluslararasy sanat kurulu?lary, ayny nitelikteki sanat organizasionlary ard arda geli?tirildi.

 

Müzik ve tiyatro alanlarynda, "ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacyna uygun nitelikte, üst düzeyde yaratycy, yorumcu, e?itimci ve ara?tyrmacy sanatçylar yeti?tirmek" Fakülte'nin ana hedefidir.

 

Lisans ve lisansüstü programlar, genç müzikçileri, tiyatroculary, ulusal ve uluslararasy sanat etkinliklerine katylacak ve katkyda bulunacak düzeylere getirmek üzere hazyrlandy.

 

Ayryca, müzik e?itiminin mümkün olan en küçük ya?lardan ba?latylmasy gere?i olarak, Ylkö?retim  ve lise devrelerinden olu?an bir Müzik Hazyrlyk Okulu da ayny hedefler do?rultusunda planlandy, kuruldu. Bu okula, anaokuluna kadar inen özgün e?itim programlary eklenmi?, müzik e?itiminin yaygynla?tyrylmasy amacyyla, herkese açyk yaryzamanly e?itim programlary geli?tirilmi?tir.

 

Mezuniyet sonrasy e?itimin önemi dikkate alynarak Müzik ve Sahne Sanatlary Enstitüsü kuruldu. Çaly?malar ulusal kültür birikimimize dayaly evrensel düzeyde bir sanatsal e?itim, yaraty, ara?tyrma, ve etkinlikler ortamy yaratylmaya yönelik olarak hyzla geli?tirildi.

 

Sanatyn toplumsal ve evrensel kimli?i, sanat e?itiminin de erkenden dinamik bir yapyda toplumla ve uluslarasy sanat çevreleriyle bütünle?mesini gereksindirir. Bu ba?lamda, ülkemizde nitelikli sanat be?enisini geli?tirmek, toplumumuzun sanat ya?amyna ve dünya sanat ortamyna aktif bir biçimde katylmak, katkyda bulunmak da Fakülte'nin ana hedefleri arasyndadyr .

 

Türkiye'de alanynda öncü bir çaly?ma yöntemi geli?tiren Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi; anaokuldan doktora düzeyine kadar uzanan uluslararasy e?itim birimleri, profesyonel sanat topluluklary ve sanat organizasyonlary ile "Uluslararasy Sanat Merkezi" olma yolunda ileri adymlar atmy?tyr.

 

MÜZYK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY

 

Fakülte ülkemizde müzik ve sahne sanatlarynda e?itim vermek üzere "fakülte" düzeyinde kurulmu? ilk yüksekö?retim kurumudur. Müzik ve Tiyatro olmak üzere iki bölümden olu?an Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi'nin amacy, bu alanlarda, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacyna uygun nitelikte, üst düzeyde yaratycy, yorumcu, e?itimci sanatçylar yeti?tirmektir. Lisans ve lisansüstü programlarla yety?tirece?i genç sanatçylary, uluslararasy sanat etkinliklerine katylacak, katkyda bulunacak düzeylere getirmek; bunun için, ulusal kültür birikimine dayaly, evrensel düzeyde bir yaraty, yorum ve ara?tyrma ortamy sunmak, Fakülte'nin ana hedefleri arasyndadyr.

Müzik Bölümü

 

Müzik Bölümü, Atatürk'ün müzik reformlary do?rultusunda, müzikte dünya çapynda atylymlar yapmak üzere kurulmu?tur. Fakülte bu do?rultuda önemli mesafeler almy?tyr. Modern e?itim mekanlary, yurt içinden ve yurt dy?yndan getirilen uluslararasy düzeydeki müzik adamlaryndan olu?an seçkin ve geni? kadrosu, bu hyzly ve düzeyli geli?menin ana etkenlerindendir. Ö?renci ba?yna dü?en ö?retim elemany sayysyndaki yüksek oran, birebir düzenindeki e?itime verilen önem; ba?ta müzik enstrümanlary olmak üzere, synyrsyz denilebilecek di?er araç-gereç olana?y ve ders dy?y çaly?ma olanaktary, güçlenmenin di?er önemli unsurlarydyr.

 

Fiziki Yapy

 

Müzîk ve Sahne Sanatlan Fakültesi'nin e?itimi 24.000 m2 kullanym alany bulunan büyük ve özgün binasynda yapylmakta. Bina, gerekli akustik ortama, ses yalytymyna sahip 200'ü a?kyn derslik ile orkestra, koro. sahne dersi gibi toplu-sanatsal ders ve çaly?malara uygun stüdyotary kapsamaktadyr. Bu mekanda 100'ü a?kyn odanyn ö?rencilerin tamamen ders dy?y bireysel çaly?malaryna göre özel olarak düzenlenmi? olmasy, ayn bir özelliktir.

 

Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katylma Olanaklary

 

Fakülte ö?rencilerinin e?itimleri, düzeyli etkinliklerin ya?andy?y uluslararasy bir sanat ortamy ile desteklenmektedir. Ö?renciler, Fakülte bünyesindeki "Bilkent Konser Salonu" ve "Tiyatro Salonu"nda gerçekle?tirilen uluslararasy nitelikte konser ve temsilleri, bilimsel toplantylary izleme; çok sayyda Türk ve yabancy büyük devlet adamlarynyn Üniversiteyi ziyaretlerinde fakülte binasynda onurlaryna düzenlenen tören, konferans ve söyle?ilere tanyk olma olana?yna sahiptirler.

Bilkent Akademik Konserleri, Bilkent Uluslararasy Anadolu Festivali gibi düzenli etkinlikler için, her yyl Fakülteye davet edilen yüzü a?kyn Türk ve yabancy ünlü sanatçy ile yakyndan tany?ma, çaly?ma, hatta birlikte müzik yapma olana?y, Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi'nin ö?rendlerine tanydy?y, yeti?melerinde ileri düzeyde motivasyon sa?layan önemli bir ayrycalyktyr.

 

E?itim Destekleri

 

Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi e?itimi ücretlidir. Bu okula kabul edilen ö?rencilerden maddi deste?e gereksinim duyanlara, gereksinimleri ölçüsünde e?itim ve/veya yurt bursu deste?i verilir. Burslar her yyl yenilenir ve e?itimleri süresince geçerli olur. Bunun için ö?rencinin çaly?kan ve ba?aryly olmasy, istenilen ba?ary düzeyim sa?lamasy yeterlidir. Üniversite kampusu içindeki ö?renci yurtlary ile Ankara dy?yndan gelen ö?rencilere ayry bir e?itim deste?i sa?lanmaktadyr

Müzik Bölümü Sanat Dallary

 

Müzik Bölümü e?itimi, Piyano, Teori-Kompozisyon, Yayly Çalgylar (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas), Üflemeli Çalgylar (flüt, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon), Klasik Gitar, Vurmaly Çalgylar ve Ses E?itimi (koro-?an opera) sanat dallarynda verilmektedir.

Ses E?itimi Sanat Daly, bu aianda daha önce e?itim almy? olmayy gerektirmeyen, düz lise mezunlarynyn aday olabilecekleri sanat dalydyr. Di?er sanat dallary ise ilgili sanat dalynyn lise düzeyindeki e?itimine dayalydyr. Adaylaryn bu sanat dallarynda ö?renim hakky elde edebilmeleri için, yurt içinde ya da yurt dy?ynda herhangi bir e?itim kurumunda ba?vurduklan sanat dalynda lise mezuniyeti düzeyinde e?itim görmü? olmalary; ya da bu düzeyde özel olarak yeti?mi? olmalary gereklidir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Mezunlary için, bu kurumlara destek olmak amacyyla, Fakülte sanat dallarynda özel kontenjan ayrylmy?tyr.

 

Yabancy Dil E?itimi

 

Ö?rencilerin genel ve mesleki e?itimlerindeki rolü ve günümüzde uluslararasy ili?kilerin artan önemi gözönüne alynarak; Fakülte'de yabancy dil e?itimine a?yrlykly bir yer verilmektedir. E?itim alanyna giren konulardaki kaynak zengynli?i, uluslararasy ili?kilerdeki kullanym yaygynly?y nedeniyle Yngilizce ilk yabancy dil olarak seçilmi?tir. E?itim programlarynda aynca; Almanca, Fransyzca, Ytalyanca ve Yspanyolca dersleri seçmeli ve mesle?e yardymcy dersler olarak yer almaktadyr.

 

Yngilizce Yeterlik Synavy

 

Fakülteye kabul edilen tüm ö?rencilerin Yngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmady?y, Yngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu tarafyndan yapylacak Yngilizce Yeterlik Synavy ile belirlenir.

Yapylan synavda yeterli bulunanlar Fakülte lisans programlaryna kabul edilirler. Synavda Yngilizce bilgileri yeterli bulunmayanlar ise, Yngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu Yngilizce Hazyrlyk Programlary'na alynyrlar. Ö?rencilerin lisans programlarynda ö?renim haklaryny kullanabilmeleri için Yngilizce hazyrlyk e?itimlerini istenilen süre ve düzeyde tamamlamalary gerekir.

 

Mesleki Hazyrlyk E?itim

 

Yetenekleri itibariyle Fakülte'ye kabul edilen ö?renciler, mesleki yetenek, bilgi ve becerilerinin lisans programlaryny izleyebilecek düzeye getirilmesi amacyyla ve synav komisyonunun takdiriyle, bir ya da iki yyllyk "Mesleki Hazyrlyk E?itimi" programyna alynyrlar. Ö?rencilerin verilen süre içinde hazyrlyk e?itimlerini tamamlamalary gerekir. Aksi durumda ö?renim haklaryny kaybederler. Fakülte'ye kabullerinde iki yyllyk hazyrlyk e?itimine alynmy? olanlar, ba?vuracaklary yeterlik synavynda ba?aryly olmak ko?uluyla iki yyllyk e?itimlerini biryylda tamamlama hakkyna sahiptirler.

 

Aday Kaydy

Ö?rencinin Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi'ne aday kaydyny yaptyrabilmesi için; ilgili sanat dalynyn lise mezuniyetine dayaly olmayan programlarda, ÖSYM birinci basamak synavyny ba?army? olmasy; di?er sanat dallarynda ilgili sanat dalynyn lise mezuniyetini kazanmy? olmasy ya da ÖSYM birinci basamak synavyny ba?army? ve sanat dalynda lise düzeyinde yeti?mi? olmasy gerekir.

 

Kabul Synavlary

 

Ö?renci kabulleri için açylacak "Özel Yetenek Synavlary", adaya kayyt a?amasynda bildirilecek olan gün/günler ve saatte, özel bir komisyon tarafyndan ad saklanmak suretiyle yapylyr. "Özel Yetenek Synavlary" ilgili sanat dalynyn lise mezuniyetine dayaly programlary için "tek a?amaly" di?er dallarda ise "iki a?amaly"dyr. Ayryca herhangi bir müzik kurumunun lise devresi mezunlary, 1. basamak synavyndan muaftutulurlar.

 

Synav Programlary

 

Yki a?amaly kabul synavlaryna girecek adaylaryn synav için herhangi bir ön hazyrlyk yapmalary ko?ul olarak gerekmez. Tek a?amaly kabul synavlaryna girecek adaylardan, ilgili sanat dalynyn lise mezuniyet synavynda çaldyklary eserler düzeyinde, özel olarak yeti?mi? olanlaryn düzeylerini gösterecek biçimde, en az 20 dakikalyk bir program sunmalary, teori-kompozisyon bölümüne ba?vuranlaryn ise varsa yazdyklary müzik parçalaryny beraberlerinde getirmeleri, olanakly ise çalmalary istenir. Koro-?an opera alanynda ba?vuranlardan, synavda herhangi bir eser söylemek isteyenler için synavda e?likçi piyanist bulunacaktyr. Synavlar ad saklt kalmak suretiyle yapylaca?yndan piyanist ile daha önce prova olana?y sa?lanmaz.

 

Seviye Synavlary

 

Ba?vurduklary sanat dalynda, ba?ka bir kurumda lisans düzeyinde e?itim görmü? olup, seviyeleri itibariyle ileri synyflara girmek isteyenler, bu isteklerini ba?vuru formlarynda belirterek, ilgili e?itim kurumundan getirecekleri "ö?renim durum belgesi" ile "Seviye Synavy"na alynyrlar.

 

Synavlary Ylgili Ystenmeyen Durumlar

 

Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi kabul synavlaryna girecek adaylaryn synavlara hazyrlyk için Fakülte'nin tam ya da yary zamanly ö?retim kadrosunda bulunan ö?retim elemanlaryndan ders almalary, herhangi bir ?ekilde yetenek testi yaptyrmalary, böyle bir öneride bulunmalary kesinlikle yasaktyr. Daha önce ders almy? olanlar, kayyt formlarynyn ilgili bölümünde ö?renimlerine ili?kin bilgileri açyklamak zorundadyrlar. Herhangi bir e?itim kurumundan disiplin suçu ya da ba?arysyzlyk nedeniyle ili?i?i kesilmi? olanlaryn aday kayytlary yapylmaz. Yapylmy?sa iptal edilir.

 

Birden Çok Sanat Dalyna Aday Kaydy

 

Adaylar istedikleri takdirde birden çok sanat dalyna aday kaydy yaptyrabilirler. Adaylaryn tercih syrasyna göre belirttikleri sanat dallaryndan hangisine kabul edilecekleri; adayyn iste?i, yetene?i, fiziki uygunlu?u ile kontenjanlar dikkate alynarak synav komisyonu tarafyndan belirlenir.

 

ADRES:

Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatlary Fakültesi

06533 Bilkent Ankara

Tel: (312) 266 45 39

Faks:(312)26641 39

 

 

 

 

ÇANAKKALE ONSEKYZ MART ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.gsf.comu.edu.tr

 

Terzio?lu Kampüsü 17100 ÇANAKKALE

Santral: 0286 218 00 18

Fakülte Sekreterli?i: 1483

Ö?renci Y?leri: 1484

Dekan Sekreterli?i: 1403

TELEFON-FAX: 0286 218 05 34

e-mail: gsf@comu.edu.tr

 

 

MALTEPE ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.maltepe.edu.tr

 

Sanat e?itimini ça?da? bir toplum yaratmanyn en vazgeçilmez ö?elerinden biri olarak gören, üretim içinde ö?renim dü?üncesini benimseyen fakülte, dört yyllyk e?itimi süresince dünyayy do?ru algylayan ve yorumlayan, özgür, yapycy, yaratycy, aydyn, atak ve ele?tirel genç sanatçylar yeti?tirmeyi amaçlamaktadyr.

Güzel Sanatlar Fakültesi e?itim verdi?i alanlarla ilgili sanayi kurulu?lary ve sektörle sa?lykly bir i?birli?i içinde, ö?renci ve ö?retim elemanlarynyn birlikte üretecekleri ortak ve bireysel projelerin sektörde örnek olarak yer almasyny sa?layacak bir yapylanma içinde programlaryny sürdürecektir.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi temel e?itim ilkeleri kysaca ?öyle özetlenebilir:

 

• Ça?da? teknolojiyi e?itimin her alanyna ta?ymak ve kullanymyny sa?lamak

• Tüm sanat disiplinleri arasynda yo?un bir ili?ki ve etkile?imi öngören ortak ders, çaly?tay ve seminerler düzenlemek

• Fakültenin dy?aryya açyk giri?im ve etkinliklerini arttyrarak ya?amyn içinden ve ya?ama dönük e?itim ve üretim içinde olmak

• Sanat e?itimini, ya?amyn ve e?itimin her düzeyinde daha yaygyn ve etkili kylabilecek yöntemler geli?tirmek

• E?itimde yenilenme ve etkin e?itim yöntemleri ara?tyrmak, geli?tirmek ve uygulamak

• Ders içerik ve de?erlendirmelerini sürekli geli?tirmeye açyk bir ortam yaratmak

• Bili?im teknolojisinin yaratycy ortam, ele?tirel dü?ünce ve sosyal ya?am üzerindeki rolünü ara?tyrmak, tanymlamak ve yönlendirmek

• Çoklu ö?renim ortamy yaratarak, ö?renci-ö?retmen-kitap dar üçgenini a?mak ve özgür, bireysel, dinamik ve etkile?imli bir ö?renme ortamy yaratmak

• Fakülte olarak tüm ülkede söz sahibi olabilece?imiz konu ve alanlaryn sorunlaryny ara?tyrmak, çözümler geli?tirmek ve uygulamak

• Ülke ko?ul ve gereksinimleri do?rultusunda yeni bölüm ve sanat dallary açmak

 

Dekan  Prof. Dr. Sabri ÖZAYDIN

Fakülte Sekreteri Tahir KAHRAMAN

Dekan Sekreteri Ebru ERDO?AN

 

Oyunculuk bölümü

Sahne deneyimi yanynda film, dizi ve reklam oyunculu?una da a?yrlyk veren Oyunculuk Bölümü’nde sahne teknikleri, ses, konu?ma, oyunculuk teknikleri, metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, performans, dans, yaratycy drama, müzik, akrobasi ve kamera kar?ysynda oyun gibi dersler alacak olan ö?renciler; sahne, sinema ve televizyon oyunculu?u alanynda yeti?eceklerdir.

 

Programdan mezun olanlar sinema, tiyatro, televizyon, radyo, tanytym ve reklam ile ilgili tüm kurum ve kurulu?larda “Oyuncu, Sunucu, Spiker, DJ, VJ, Moderatör, ve Seslendirme Sanatçysy” olarak çaly?ma olanaklaryna sahip olabileceklerdir.

 

Üniversite:

0216 626 10 50

0216 370 96 15

0216 442 96 06

Maltepe Üniversitesi

34857 Maltepe/ YSTANBUL

 

 

 

SÜLEYMAN DEMYREL ÜNYVERSYTESY GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESY

www.sdu.edu.tr

 

Fakültemiz 03.02.1992 tarih ve 3837 sayyly Kanun gere?i YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 ve 25.02.1994 tarihli karary ile açylmy? ve ayny yyl faaliyetine ba?lamy?tyr.

 

Ö?retim Elemanlary bakymyndan 2002-2003 E?itim - Ö?retim Yyly sonunda arty?lar görülmekte olup, 01 Ocak 2003 tarihi itibariyle Fakültemizde 1 Prof, 1 Doçent, 12 Yardymcy Doçent, 15 Ö?retim Görevlisi, 2 Uzman, 9 Ara?tyrma Görevlisi olmak üzere toplam 40 Ö?retim Elemany bulunmaktadyr.

 

Ayryca Fakültemizde 2547 sayyly kanunun 13/b-4 maddesine göre 1 Okutman ve 1 Ara?tyrma Görevlisi görev yapmaktadyr. SDÜ. Burdur E?itim Fakültesinde de 2547 sayyly kanunun 13/b-4 maddesine göre 3 Ö?retim Görevlimiz görev yapmaktadyr.

 

Sahne Sanatlary Bölümü

Tiyatro Anasanat Daly

Oyunculuk Sanat Daly

Yazarlyk Sanat Daly

Sahne Tasarymy Sanat Daly

 

Sahne Sanatlary Bölümü  

S.D.Ü. G.S.F. Sahne Sanatlary Bölümü Tiyatro Ana Sanat Daly ,Ttiyatro sanatynyn gereksindi?i üç temel bran?ta (oyunculuk, Dramatik Yazarlyk, Sahne Tasarymcyly?y) profesyonel sanatçylar yeti?tirmeyi amaçlamaktadyr.

 

Bu nedenle üç sanat dalyndan olu?maktadyr. Üç bran? temel ortak derslerde tiyatro konusunda teorik bilgiler ve kültür dersleri almaktadyr. Amacymyz; Tiyatro Bilimi (Theaterwissenschaft) ve Tiyatro Sanaty (Theaterkunts) gibi hemen hemen bütün sanatlarla ve sosyal bilimlerle kollektiv bir olu?um içinde bulunan bu bilim - sanat disiplinini ülkemize kazaandyraca?ymyz genç tiyatro sanatçylaryna teorik ve uygulamaly bir e?itimle vermektir. Derslerimizin kapsamy, her bran?ta bilimsel dü?ünceyi ölçü alan, tasarym gücü yüksek uygulamalarla bu bile?imi kendinde özümsemi? sanatçylar yeti?tirmeyi hedeflemektedir. 1997-1998 Ö?retim yylynda e?itime ba?layan bölümümüz, 2001 yylynda ilk mezunlaryny vermi?tir.

 

Bölüm Ba?kany 

Yrd. Doç.Dr. Önder PAKER 

 

Akademik Kadro

Nurhan TEKEREK  Doç. Dr.  nurhan@sdu.edu.tr 

Nil AYCIL  Yrd. Doç. Dr.  nil@sdu.edu.tr 

Önder PAKER  Yrd. Doç.  onder@sdu.edu.tr 

Abdurrahman Bülent ÖZBYRGÜL  Ö?retim Görevlisi  abulent@sdu.edu.tr 

Evren Nazym ARAT  Ö?retim Görevlisi  evrennazim@sdu.edu.tr 

Özlem ALYYAZICIO?LU  Ar?. Görevlisi  - 

 

 

 

 

 

 

Adres 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ystanbul Yolu üzeri

ISPARTA 

Telefon  +90 246 2282992 - +90 246 2282993 - +90 246 2285410 

FaKS: +90 246 2285412 

E-Posta: gsf@sdu.edu.tr 

 

 

 

YAKIN DO?U ÜNYVERSYTESY SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY

www.neu.edu.tr

 

 

Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti, Yakyn Do?u Üniversitesi bünyesi içinde dört bölümlük bir SAHNE SANATLARI FAKÜLTESY kuruldu. Bu fakültenin kurucu dekany Prof. Dr. Özdemir Nutku, 2000-2001 döneminde, oyunculuk ile dramatik yazarlyk - dramaturgi bölümlerinin hazyrlyk synyflarynyn açylaca?yny belirtti. Di?er bölümler (rejisörlük ve sahne tasarymy) ise syrayla ilerki yyllarda açylacaktyr. Bir sonraki yyl geni?letilecek olan ö?retim kadrosunda bu yyl Özdemir Nutku, Ahmet Levendo?lu, Doç.Dr. Hülya Nutku, Çetin Özen ve bir de ara?tyrma görevlisi bulunmaktadyr.

 

Fakültenin taban puvany, önkayyt, yetenek ve kesin kayyt tarihleri ?öyledir:

Taban puvan : 105

Önkayyt : 07 A?ustos - 01 Eylül 2000

Yetenek Synavlary : 11 Eylül - 15 Eylül 2000 (YZMYR'de)

18 Eylül - 22 Eylül 2000 (LEFKO?Å'da)

Kesin Kayyt (Asil) : 25 Eylül - 29 Eylül 2000

Kesin Kayyt (Yedek) : 02 Ekim - 06 Ekim 2000

Kontenjanlar : Oyunculuk - en çok15, Dramati Yazarlyk - Dramaturgi en çok 25

 

Bilgi için : Izmir ?ubesi - 421 55 58 ve 421 35 45 (Fevzi Kasap)

Lefko?a Tel.: 0392-223 64 64, Faks 0392-223 64 61 / 0392-223 32 25.

 

 

 

YEDYTEPE ÜNYVERSYTESY

www.ydu.edu.tr

 

Yeditepe Üniversitesi, Ystanbul E?itim ve Kültür Vakfy (Ystek Vakfy) tarafyndan kurulmasyna karar verilen, 07/07/1996 tarih ve 4142 sayyly kanunla kamu tüzel ki?ili?ini kazanmy? merkezi Ystanbul' da bulunan bir yüksek ö?renim kurumudur.

 

Tiyatro Bölümünde dört yyllyk e?itim oyuncu yeti?tirmeye yönelik teorik ve uygulamaly derslerden olu?ur. Sahne, diksiyon , mimik-jest oyunculuk metodlary, reji derslerinin yany syra; Tiyatro Tarihi, Dramaturji, Estetik, Türk Tiyatrosu, Metin Analiz, Tiyatro Ele?trisi gibi konular i?lenir. Ders Programy 3. ve 4. synyflaryn hazyrlayaca?y yyl sonu oyunu ve atölye/seminer çaly?malary ile bütünle?ir.

 

E?itim Dönemi:

Tiyatro Bölümü E?itimi lisans düzeyindedir ve 4 yyl sürer. Ekim ayy ba?ynda açylyr ve Haziran ba?ynda final synavlaryyla birlikte kapanyr.

Okuldaki Di?er Bölümler: Fen-Edebiyat Fakültesi

Yleti?im Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlyk Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yktisadi ve Ydari Bilimler Fakültesi, Typ Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu

Güzel Sanatlar Fakültesi (Plastik Sanatlar, Moda Tasarymy ve Tekstil, Grafik, Yç Mimarlyk, Endüstri Ürünleri Tasarymy, Peyzaj Mimarly?y, Tiyatro)

 

Tiyatro Bölümü Ö?renci Ko?ullary:

Bölüme her yyl de?i?en sayyyla 10-15 arasy ö?renci alynyr. Bölümde devam mecburiyeti vardyr. Ö?renciler ba?ka bir yüksek ö?renim kurumuna ba?ly olamazlar. Derslerin % 70'ine, uygulamalaryn % 80'ine devam etmek zorunludur. Ö?renciler 2.00 ortalamayy sa?lamak ve tüm derslerde (DD) ve üzerinde not alarak ba?aryly olmak zorundadyrlar.

 

Synav Ko?ullary:

Ön kayytlar için ba?vurular synavlardan bir ay önce ba?lar. Gazetelerden bu tarihler duyurulacaktyr. En az lise mezunu olmak, Ö.S.S' yi kazanmy? olmak (de?i?en Ö.S.Y.M synavyna göre bu ko?ul yeniden düzenlenecektir.) ko?ullary aranyr. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde ya? synyry yoktur.

* Ön kayyt için gerekli evraklary Ystek Vakfy Acybadem ö?renci i?lerinden ö?reniniz. Ba?vurular ayny merkeze yapylacaktyr.

 

Giri? Synavlary:

Giri? synavlary her yyl, Devlet Konservatuarlary Synavlaryndan sonra, okulun duyuraca?y tarihlerde yapylmaktadyr. Synav iki a?amalydyr. Adaylardan bir dram, bir komedi olmak üzere iki serbest parça hazyrlamalary beklenir. ?iir hazyrlanmasy da zorunludur. Ykinci a?amada, mülakat yapylyr. Mülakat ayny gün synav syrasynda gerçekle?ir.

 

Dersler ve Ö?retmenler:

Bölüm Ba?kany: Dr. Füsun Akatly

Ara?tyrma Görevlisi: Ant Aksan

Uygulamaly Türk Tiyatrosu: Engin Uluda?

Tiyatro Tarihi :Engin Uluda?

Tiyatronun Teorik Temelleri:Füsun Akatly

Tiyatro Sanatyna Giri? :Ali Taygun

Oyunculuk Metodu :Ali, Taygun

Oyun Çaly?masy :Engin Cezzar

Temel Oyunculuk :Tijen Par

Ses- Nefes- Diksiyon :Tijen Par

Tiyatro Ele?tirisi :Seçkin Selvi

Ses E?itimi dersi: Nilgün Onat

Dans Teknikleri :Kaya Ylhan

Aktörün Metin Analizi :Çi?dem Sely?yk

Fonetik Dersi: Sönmez Atasoy

 

Derslerin yanysyra 1 veya 2 ay süreli atölye çaly?malary ve yo?unla?tyrylmy? 8 veya 16 saatlik seminerler de verilmektedir.

Atölye çaly?malary Ali Poyrazo?lu, Haldun Dormen, Çi?dem Sely?yk tarafyndan yürütülmekte; seminerler ise Prof.Dr.Sevda ?ener, Tunç Yalman ve her yyl de?i?ebilen çe?itli uzman tiyatrocular tarafyndan verilmekte. Dersler de her synyf ve sömestr için farkly ve bu dosyada belirtilenler dy?ynda da birtakym dersler var ki, ayryntylar için Ara?tyrma Görevlisi Ant Aksan'yn telefonuna ba?vurulabilir.

 

Harç-Ücret:

Okulun senelik ücreti 6000 dolar' dyr.

 

Okulun Adresi ve Ö?rencilerin Ula?abilecekleri Telefon Numarasy:

Yeditepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi / Tiyatro Bölümü

26 A?ustos Yerle?imi -Kayy?da?y / Istanbul

Telefonlar:

Bölüm Ba?kany : 0216 578 08 70

Ara?tyrma Görevlisi Esra Hyzal: 0216 578 08 72

 

 

< ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" =text/> < ="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"> < ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"> window.google_render_ad();


< ="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" =text/> window.google_render_ad();
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu Sayfa 0,102 Saniyede Yüklendi.